BARANYA-VÍZ Zrt.
Találatok a keresett szóra:
""
Előző Következő
Közérdekű

Általános fogyasztói tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

A közüzemi ivóvíz és csatorna szolgáltatói tevékenység végzése a Szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény, illetve a 38/1995. Kormányrendeletben foglalt szabályozás figyelembe vételével, és annak betartásával történik. Valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

Fő adatok, elérhetőségek
A szolgáltató általános adatai:
neve: BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített neve: BARANYA-VÍZ Zrt.
jogi formája: Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 7700 Mohács, Budapesti országút 1.
cégbejegyzés száma: Cg. 02-10-060389

A szolgáltató elérhetőségei:
postacím: 7700 Mohács, Budapesti országút 1.
telefonszám: +36 69/311-144
e-mail: uh.zivaynarab@umziv

Központi ügyfélszolgálati iroda
címe: 7700 Mohács, Budapesti országút 1.
telefonszáma: +36 69/311-144
e-mail: uh.zivaynarab@umziv

További elérhetőségek a Kapcsolat menüpont alatt.


Szervezeti felépítés
A BARANYA-VÍZ Zrt. szervezeti felépítésének és a részlegvezetők kapcsolati adatainak megtekítéséhez kattintson az alábbi linkre.
Szervezeti felépítés

Ügyfélkapcsolat
Ügyfélszolgálat elérhetőségek, nyitva tartás

A BARANYA-VÍZ Zrt. mint víziközmű-szolgáltató törekszik arra, hogy a felhasználókat - tevékenységének középpontjába helyezve - egyre jobb minőségű szolgáltatással lássa el.

Értékesítési és ügyfélkapcsolati vezető: Szurdi Gábor
Fogyasztóvédelmi referens: Kollár Dalma
Elérhetőség:
E-mail: uh.zivaynarab@olmok.lefygu
Telefon: +36 72/582-200

Az ügyfélszolgálat tevékenységi körei:
- tulajdonosváltozás bejelentése,
- felhasználói adatokban beállt változások bejelentése,
- ivóvíz-, és szennyvíz-csatorna bekötések létesítésére igények fogadása,
- végszámla készítése,
- régi és az új tulajdonos adatainak egyeztetése,
- fizetőcím és a névváltozás bejelentése,
- szolgáltatási szerződések megkötése,
- szolgáltatás szüneteltetése,
- mérőállás bejelentések fogadása,
- átlagfogyasztások módosítása,
- számlareklamációk kezelése,
- eseti víz-, és csatornadíj számla készítése,
- csőtörés, vagy egyéb belső meghibásodás miatti számlakorrekció,
- víz- és csatornadíjak befizetése,
- egyéb számlák kiegyenlítése,
- folyószámla, hátralékok egyeztetése, adósságkezelés,
- igazolások kiadása,
- -fizetési mód megváltoztatása,
- csoportos beszedési megbízás felvétele,
- részletfizetési igények bejelentése, egyeztetése,
- -készpénz-fizetési megbízások kiadása,
- megállapodások (bekötések, közműfejlesztések, stb.) megkötése,
- mellékmérők beszerelésének egyeztetése,
- vízmérők reklamációs vizsgálata,
- vízmérő meghibásodások bejelentése,
- rendkívüli, ellenőrző vízmérő leolvasás,
- helyszíni kivizsgálások, egyeztetések.

Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái:
- Mérőállás bejelentés
- Átlagfogyasztás módosítása
- Értesítési cím, telefonszám módosítása
- Számlamásolat kérése
- Igazolás kérése
- Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére
- Mellékvízmérő-csere megrendelése
- Szakszerűségi-vizsgálat megrendelése
- Hibás, álló vízmérő bejelentése
- Csőtörés bejelentése
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának megrendelése
- Időpontfoglalás személyes ügyintézéshez
- Laboratóriumi szolgáltatások - kapcsolatfelvétel
- Letölthető nyomtatványok

Felhasználói beadványok, megkeresések
 • felhasználói beadvány: olyan kérelem, megkeresés, amely a felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval fennálló jogvi-szonyával, annak létrehozásával, tartalmával, megszüntetésével összefüggő igény elintézésére irányul. Történhet személyes, telefonos, vagy írásbeli (levél, fax, e-mail, stb.) úton.
 • reklamáció: olyan felhasználói beadvány, amely egyéni (vélt vagy valós) jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul.
 • panasz: felhasználói panasznak azt az írásos felhasználói beadványt, vagy szóban, telefonon, faxon vagy e-mailen előadottakat kell tekinteni, amikor a felhasználó a víziközmű-szolgáltatóhoz intézett korábbi reklamációjára megtett intézkedése ellen, vagy éppen a vártintézkedés elmaradása miatt emel kifogást. Minden esetben panasznak kell tekinteni a felhasználó által közvetlenül a Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak küldött reklamációt.

Nem minősül fogyasztói panasznak:
 • a tulajdonosváltozás, adatváltozások bejelentése,
 • a méltányossági kérelem (részletfizetés, fizetési halasztás, csatornadíj jóváírás),
 • a fogyasztási hely szolgáltató általi felkeresésére vonatkozó időpont egyeztetések (pl. mérőcsere, mellékmérő plombálása),
 • a folyószámla egyenleg egyeztetése,
 • a vízmérő állás bediktálása, bejelentése,
 • a számlamásolat, csekkpótlás kérése,
 • átlag mennyiség módosítási igénye,
 • az eseti egyedi számla kérése,
 • az általános bejelentések a szolgáltatásokról (pl. javaslatok, igények jelzése, stb.)
 • tájékoztatás kérése.


A panaszügyek kezelésének rendje:
Szóbeli panasz az ügyfélirodán szóban bejelentett panasz vagy a telefonon közölt panasz. Szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról panaszfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát személyesen a felhasználónak azonnal átadja. A panaszfelvételi jegyzőkönyvbe rögzítésre kerül a felvevő ügyintéző neve, a panaszt tevő személy adatai, elérhetősége, valamint a panasz rövid ismertetése, és a panaszt alátámasztó dokumentumok.

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén - amennyiben azonnal nem kerül orvoslásra - a szolgáltató szintén jegyzőkönyvet vesz fel és a jegyzőkönyvet az érdemi válasszal egyidejűleg küldi ki a felhasználónak.

Írásbeli panasznak minősülnek a levélben, faxon, e-mailben érkező panaszok.
A szolgáltató mind a telefonos ügyfélszolgálati megkeresést mind pedig az írásbeli panaszt egyedi azonosító számmal látja el. Írásbeli panaszt és a szóbeli panasz alapján kiállított jegyzőkönyvbe foglalt panaszt 15 napon belül köteles a szolgáltató kivizsgálni és érdemben, írásban megválaszolni. Az ügyintézési határidő egy újabb 15 nappal indokolt esetben meghosszabbítható.

A szolgáltató az írásbeli panaszt, panaszfelvételi jegyzőkönyvet, az írásbeli választ és a válasz megküldését igazoló postai dokumentumot 5 évig köteles megőrizni a szolgáltató irattárában (archiválás). A telefonbeszélgetésről a hangfelvételt 5 évig köteles megőrizni a szolgáltató.

Jogos panasz esetén a szolgáltató azonnal intézkedést végez és egyidejűleg a korrekcióról, a tett intézkedésekről 15 napon belül értesíti a felhasználót.

A panasz elutasítása esetén a szolgáltató köteles az elutasítás indokát közölni és egyben tájékoztatást adni arról, hogy mely hatósághoz, illetve békéltető testülethez fordulhat a felhasználó.
Ezen hatóságok a lentebb lévő "szabályzások" menüpontban találhatóak.

A válaszadás elmulasztásának következményei:
Amennyiben a felhasználó a panaszára határidőben választ nem kap, úgy kötbérre jogosult.

A kötbér mértéke:
- a késedelem minden napja után 500.- Ft,
- de maximum 5.000.- Ft.

A jelen eljárási rendben nem szabályozott kérdésekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv., valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. rendelkezései az irányadók.

Szabályozások
Üzletszabályzat   /   ÁSZF
Szervezeti és működési szabályzat
Adatvédelmi szabályzat

Vonatkozó Jogszabályok:
2013. évi V. törvény a Plgári Törvénykönyvről (Ptk.)
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Egyéb Felhasználói kapcsolatot érintő fontosabb jogszabályok:
1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, és a végrehajtására kiadott 127/1991. (X.9.) Korm.rendelet
1995. évi LVII. örvény a vizgazdálkodásról
38-1995.(IV.5.)Korm.rendelet a közműves ivóvízellátásról és szennyvízelvezetésről
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
18/1999. (II.5.) Korm. rendelet a fogyasztóval kötött szerződésekben tisztességtelennek minősülő feltételekről
204-2001. (X.26.) Korm.rendelet a csatornabírságról
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
2011. évi CXII. törvény az infromációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
24/2013. (V. 29.) NFM rendelet
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
90/2013. (X. 7.) VM rendelet
2012. évi CLXVIII. törvény
2013. évi CCXXVII. törvény
2013. évi CLXXXVIII. törvény
2013. évi CXIV. törvény
2013. évi LIV. törvény
123/1997. (VII.18.) számú Krom. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátását szolgáló vízi létesítmények védelméről
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
16/2016 BM rend.
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vontakozó határértékek és alkalmazásuk egyes szabályairól
219/2004. (VII.21.) számú Kormány rendelet a felszín alatti vízek védelméről
220/2004. (VII 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól


A Felhasználó panaszával az alábbi szervekhez fordulhat:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefon: 72/507-154
Fax: 72/507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Baranya Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

főosztályvezető-helyettes: Kerner Helga
Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.
Postacím: 7602 Pécs 2. PF: 315.
Telefonszám: +36 72 795 398
Telefax: +36 72 795 700
E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
Telefonszám: +36 1 459 7777
E-mail: mekh@mekh.hu


Felhasználói társadalmi érdekképviseletek:
Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége
Cím:1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Telefonszám.: +36-30-400-4477
E-mail: feosz@feosz.hu

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Cím: 1149 Budapest Nagy Lajos kir. Útja 127.
Telefon: +36 1 880 7642
E-mail: ofe@ofe.hu

Tevékenység, díjak
A BARANYA-VÍZ Zrt. által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a fizetendő díj mértéke, kedvezmények

Víz- és csatornadíjak
A szolgáltató területén érvényes Egységárgyűjtemény

Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikák
2017:
A BARANYA-VÍZ Zrt.-nek 2016. évben nem volt közérdekű adatokkal kapcsolatos megkeresése.

2016:
A BARANYA-VÍZ Zrt.-nek 2016. évben nem volt közérdekű adatokkal kapcsolatos megkeresése.

Megállapodások
Laboratóriumi vizsgálatok
Ellenőrzések, vizsgálatok
-

Beszámolók
statisztika
Személyzeti adatok, juttatások
Vezetők bére, juttatásai

2016-ös adatok:
BARANYA-VÍZ Zrt.
Átlagos statisztikai állományi létszám: 373 fő
Személyi jellegű ráfordítások összege: 1.231.894 eFt

2015-ös adatok:
BARANYA-VÍZ Zrt.
Átlagos statisztikai állományi létszám: 367 fő
Személyi jellegű ráfordítások összege: 1.192.231 eFt


Beszerzések, Közbeszerzési információk
Ellátó rendszerek műszaki adatai
Az alábbi linkre kattintva letölthető az ellátó rendszerének műszaki adatai:
2016 Műszaki adatok
2015 Műszaki adatok


Vállalatirányítási rendszer
Az alábbi linkre kattintva letölthető a BARANYA-VÍZ Zrt. Vállalatirányítási politikája:
Vállalatirányítási politika

Közadatok újrahasznosítása
A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény szabályozza a közadatok újrahasznosításának feltételrendszerét. A törvény szerint közadat az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat. A BARANYA-VÍZ Zrt. az újrahasznosíthatóként értelmezett közadatait a honlapon közzéteszi. A honlapon közzétett közadatok nyilvánosak, bárki által hozzáférhetők és külön díj fizetése nélkül újrahasznosíthatók.