BARANYA-VÍZ Zrt.
Találatok a keresett szóra:
""
Előző Következő
Adatvédelmi nyilatkozat

A BARANYA-VÍZ Zrt. üzemelteti a baranyaviz.hu internetes oldat (továbbiakban: honlap). A BARANYA-VÍZ Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton kijelenti, hogy a honlap üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el.
A törvény által előírt tájékoztatási kötelezettségnek az alábbiakban teszünk eleget:

Alapfogalmak:

a. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
b. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
c. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
d. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
e. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
f. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Adatfeldolgozásra kizárólag a Profit Holding Hungary Zrt. és az honlapot üzemeltető licencbe adó, jogosult
g. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
h. Üzleti titok: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:47. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szerint a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

1. weboldalon megadott adatok

A weboldal felhasználója a jelen "Adatvédelmi nyilatkozat" elfogadásával nyilatkozik, hogy a honlapon található bármely adatbekérési felületen, (bármely mező, cella, ahol adatot adhat meg) csak és kizárólag olyan adatot ad meg, amely adat rögzítésére, továbbítására az adat tulajdonosától kifejezett hozzájárulást szerzett be, ide nem értve, ha saját adatait adja meg. Minden adatszolgáltatás önkéntes!
Adatkezelő a megadott adatokat a hatályos törvényeknek megfelelően kezeli.


2. A weboldal használata során megadott személyes adatok

A weboldalon történő böngészés során Ön olyan adatokat adhat meg számunkra, amelyek a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.) 3. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek.
Az adatok megadása önkéntes.


3. Az általunk rögzített személyes adatok

Naplózott adatok - A weboldalon történő tevékenységek során, a rendszer automatikusan rögzít bizonyos adatokat. Ezek a naplók, adott esetben olyan adatokat tartalmazhatnak, mint például az oldal letöltés dátuma, domain név, IP cím, GET és POST értékek, URL címek és egyéb kliens oldali adatok.

3.1. Cookie-k (sütik) használata
A cookie, vagyis süti egy olyan fájl, ami kódsorozatot tartalmaz a felhasználó böngészője és a weboldalt működtető szerver közötti adatfolyam azonosítására/biztosítására. A sütit a látogató által használt weboldal megjelenítő hozza létre a felhasználó számítógépén, amely csak az adott szerverrel együtt értelmezhető.
A BARANYA-VÍZ Zrt. weboldalán csak a kitölthető mezők tartalma kerül sütik használatával tárolására, amely kizárólag az oldal használatának megkönnyítése céljából történik, időszakosan és kódolt formában. pl.: mérőállás rögzítés esetén a megadott adatok, melyeket a "mérőállás rögzítés" gombra nyomva a feldolgozás után helytelen adatot találva a rendszer visszaír a megfelelő mezőkbe és informálja a felhasználót a hibás adatról, így megkönnyítve a felhasználó dolgát, hogy ne legyen szükséges az adatmezők újbóli kitöltése.

3.2. Cookie-k (sütik) tárolása
A BARANYA-VÍZ Zrt. weboldala csak és kizárólag ideiglenes sütiket használ, melyek az adott weboldal megjelenítő bezárásáig vagy az adatok feldolgozásáig maradnak a felhasználó eszközén (számítógép, mobiltelefon vagy egyéb eszköz).
A tárolásra került adatok csak és kizárólag a BARANYA-VÍZ Zrt. weboldala használja fel, semmilyen formában nem kerül küldésre más harmadik fél számára.

3.3. Cookie-k (sütik) törlése
A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközökre. Azonban az automatikus süti fogadást a böngésző beállításai között megváltoztatható olyan formában hogy a böngésző blokkolja vagy értesítést küldjön a felhasználónak a cookie-k elhelyezésnek szándékáról a használt eszközön. A cookie-k bármikor törölhetők a böngésző beállításainál található cookie-k törlése opció használatával.
A cookie-k korlátozása/tiltása hatással van az oldal bizonyos kényelmi funkcióinak működésére.

Mivel az oldal időszakos cookie-kat használ így azok manuális törlésére nincs szükség a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.


4. Az adatkezelés jogalapja
2011 évi CXII törvény (Infotv.) 5§ (1) bekezdés a.) pontja

5. Az adatkezelés célja

Az oldal bármely felületén az oldal látogatója által megadott adatokat az Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése végett tárolja és használja fel. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében) illetve a BARANYA-VÍZ Zrt. szerződéses feladatainak teljesítése végett közreműködésének kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.
A jelen "Adatvédelmi nyilatkozat" elfogadásával Ön az adatvédelmi elveinket tudomásul véve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatokat átadja. Az átadott adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában sem jogosult.


6. Jogorvoslati lehetőség

Az érintett, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését az adatvedelem@baranyaviz.hu címre írt elektronikus levél írásával.
Az érintett kérelmére a BARANYA-VÍZ Zrt. mint Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított, legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az BARANYA-VÍZ Zrt. költségtérítést állapít meg.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, ha az adatkezelés célja megszű…nt, ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy ha azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Az Adatkezelő. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
1) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az Adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
2) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
3) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu